KONKURS – PLEBISCYT NA EKSLIBRIS BIBLIOTEKI OSM I STOPNIA IM. PROF.  MARKA JASIŃSKIEGO W SZCZECINIE

Regulamin

Cele konkursu:

–  stworzenie graficznego znaku własnościowego biblioteki OSM,
–  popularyzowanie ekslibrisu,
–  pobudzenie zainteresowania książką, kształtowanie wrażliwości na piękno i estetykę książki,
–  rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia,
–  kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści,
– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, zaangażowania w działania służące sprawie całej społeczności szkolnej,
–  promocja biblioteki szkolnej.

Organizatorzy konkursu:


– nauczyciele biblioteki szkolnej: p. Barbara Osiak i p. Elżbieta Gładyszewska
– nauczyciel informatyki: p. Beata Gliszczyńska

Ogólne zasady konkursu:

 –  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII,
 –  uczniowie biorący udział w konkursie zobowiązani są do wykonania ekslibrisu biblioteki OSM I stopnia w Szczecinie,
 –  każdy uczestnik może wykonać jedną pracę . Musi to być praca samodzielna i oryginalna, nie może stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem  innych prac,
–  praca powinna zawierać: 

  • napis „ex libris”,
  • nazwę właściciela książki w pełnym brzmieniu, tj. Biblioteka OSM  I stopnia  w Szczecinie,
  • element, symbol, który nawiązywał będzie do charakteru szkoły i funkcji biblioteki.

 –  obowiązuje technika komputerowa, bez użycia gotowych clipartów (prace z wykorzystaniem gotowych grafik znajdujących się w sieci nie będą oceniane).

  • format: ……………………………………………(.bmp, .jpg, .png )
  • rozdzielczość: ………………………………….( co najmniej 300 dpi)

Kryteria oceny:

– pomysł na przedstawienie tematu
– zgodność merytoryczna – z tematem konkursu
– zgodność formalna –  z założonym formatem
– czytelność ekslibrisu 

Przebieg konkursu:

– na lekcjach informatyki uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ekslibrisem: czym jest, jakie informacje zawiera, rola ekslibrisu, przykłady ekslibrisów

Pomocą będą udostępnione w internecie prezentacje, np.

(informacje nt. ekslibrisu zostaną umieszczone także w formie gazetki przed biblioteką),

– następnie uczniowie wykonują ekslibris OSM,
– praca zostanie oceniona przez nauczyciela informatyki – pod względem formalnym,
– prace, które uzyskały pozytywną weryfikację – przechodzą do kolejnego etapu, gdzie oceniają je nauczyciele bibliotekarze,
– 10 – 15 wytypowanych prac zostanie wydrukowanych i wyeksponowanych na ścianie przed biblioteką,
– w wyniku plebiscytu – głosowania uczniów i nauczycieli – wyłoniony zostanie zwycięski projekt. Ekslibris ten stanie się oficjalnym znakiem własnościowym biblioteki OSM I stopnia w Szczecinie,
– przewidziano dyplomy  dla autorów prac z największą ilością głosów oraz główną nagrodę dla zwycięzcy.

Postanowienia końcowe:

– wynik plebiscytu jest wiążący ( w przypadku gdy dwie lub więcej prac zdobędzie równą ilość głosów – organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania zwycięskiego głosu),
– wszystkie prace stają się własnością OSM I stopnia, pozostają w zbiorach organizatora, zaś ich autorzy zgadza się na ich publikację,
– zwycięzca konkursu przekazuje bibliotece OSM I stopnia w Szczecinie prawa do wykorzystania ekslibrisu w celu zamieszczenia go na stronie internetowej szkoły jako stałego ekslibrisu biblioteki oraz powielania go w formie papierowej (ew. pieczątki) w celu oznaczania ekslibrisem wybranych książek z biblioteki szkolnej,
– organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji wszystkich grafik biorących udział w plebiscycie –  na stronie internetowej szkoły, wystawie  i wszelkich innych nośnikach i mediach mających na celu promowanie biblioteki. Prace będą wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych,
– uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu (regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły w zakładce: „Biblioteka szkolna”),
– do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez OSM I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie dla celów postępowania konkursowego pod nazwą „Konkurs – plebiscyt na ekslibris”. Oświadczam, że jestem świadomy/-a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Przekazuję nieodpłatnie na własność OSM I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie wykonany przeze mnie ekslibris i wyrażam zgodę na korzystanie przez szkołę z tej pracy dla celów wystawienniczych i promujących bibliotekę”

                                                                                                       Podpis ucznia 

Wykonanie prac przez uczniów:    do końca kwietnia.